alanexcel.dk


1

3_hold_af_2_opstilles_aut.xls

Dannelse af hold


2

6_hold_af_5_mand.XLS

Lav 6 hold med hver 5 mand på


3

adder_iht_baggrundsfarve_i_celler.xls

Summering iht baggrundsfarve i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der lægger tal sammen der har den samme baggrundsfarve som den celle hvori funktionen indtastes

No

4

advarsel_vaerdi_allerede_tilstede_i_ark.xls

Kontrol om nyt tal allerede er i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel løbende kontrollere om et indtastet tal allerede eksisterer i kol A i ark1. Hvis det allerede eksisterer kan brugeren vælge at slette det nye eller alligevel tilføje det.

No

5

aendre_cursorform_til_vent.xls

Ændring af cursor-udseende i givet ark-område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave cursoren om fra den normale pil til et æggeur (vent) i det farvede område i ark1 hvis en celle i dette område aktiveres

No

6

aendre_datoformat.xls

Det første eksempel gør det muligt at ændre datoformatet fra ÅÅ-MM-DD til DD-MM-ÅÅÅÅ. Andet eksempel gør det samme, men der er indbygget en mulighed for brugeren at ændre yderligere i slutformatet.

Yes

7

aendre_datoformat_variabelt.xls

Det første eksempel gør det muligt at ændre datoformatet fra ÅÅ-MM-DD til DD-MM-ÅÅÅÅ. Andet eksempel gør det samme, men der er indbygget en mulighed for brugeren at ændre yderligere i slutformatet.

No

8

aendre_kaeder_i_fil.xls

Ændre kæder mellem filer - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at ændre en kæde til en anden fil.

No

9

aflaes_skaermoploesning.xls

Aflæsning af den aktuelle skærmopløsning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel aflæse den aktuelleskærmopløsning

No

10

afstemning_hhv_spec_af_periodiseringskonto.xls

Specification og afstemning af periodiseringskonto


11

aktiver_anden_aaben_fil.xls

Skjul aktuel fil og aktiver en anden åben fil


12

alan.xls

Demo

Yes

13

alfabetisk_sortering_af_regneark.xls

Et eksempel der gør livet nemmere, hvis man er interesseret i at få sorteret alle sine regneark i sin fil i alfabetisk rækkeorden

No

14

alle_dubletter_i_ark1_kopieres_til_ark2.xls

Anfør dubletter i det aktuelle ark i andet ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anføre de dubletter derer i ark1 i ark2

No

15

alle_formler_og_links_til_vaerdier.xls

Konverterer alle formler og links til værdier

No

16

alm_tal_til_checktal.xls

Der er via VBA-kode lavet en funktion "=checktal(xxx)" Denne funktion resulterer i at den i funktionen værende værdi konverteres til tallet i bogstaver, som det anvendes f.eks. på checks.

No

17

altid_bestemt_dir_ved_save_as.xls

Gem altid i det i koden anførte bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at der altid gemmesi det i koden anførte bibliotek. Her C:\alan

No

18

AM_eller_PM_dovenskab.xls

Her spares brugeren for at taste ":"-tegnet i tidsangivelser a la 09:00 AM.

No

19

animeret_graf_demo.xls

Graflinien bevæger sig iht. de angivne grafdata.

No

20

antal_af_feks_et_navn_med_given_skriftfarve.xls

Tæl antal forekomster af alan skrevet med rødt


21

antal_gange_samme_data_i_omraade.xls

Tæl dubletter af ord stavet ens - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der kan optælle antallet af gange i et område hvor samme ord forekommer stavet/skrevet ens

No

22

antal_onsdage_i_en_given_maaned.xls

Tæl hvormange af en given ugedag der er i en given måned - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineret funktion der optæller hvor mange styk af en given ugedag der er i en ,given måned

No

23

arbejdstidsberegning.xls

Beregning af arbejdstid


24

ark_med_arbejdsuge_man_til_fre.xls

Anfør arbejdsdage i ark - uden week-end'r - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anføre mandage til fre-dage i arket (arbejdsuge), altså ikke lørdage og søndage

No

25

ark_pr_mdr.xls

Indsæt et ark pr mdr - slet øvrige ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte eet ark pr mdrjan-dec og slette øvrige ark (inkl. Arket her og "AJ") så gem filen på dinharddisk før du kører makroen.

No

26

arkmenu_on_off.xls

Slå menulinien (teksterne) off og on


27

arknavne_iht_liste.xls

Her er det muligt at få navngivet arkene i filen iht en liste der er anført i kol A i et ark

No

28

arknavne_med_loebende_numre.xls

Navngiver nye ark med fortløbende nr

No

29

aut_maaneds_kalender.xls

Hvis du indtaster startdatoen i en måned laves automatisk en dagsoversigt for måneden.

Yes

30

autofilter_og_kopier_til_relevante_ark.xls

Autofiltrer og udkopierer til ark og navngiver disse

No

31

autofilter_og_ovf_til_ark_iht_kriterier_i_koden.xls

Autofiltrer iht kriterier i kode og placer i relevante ark


32

autofilter_resultat_i_ark.xls

Statuslinietekst ind i arket ifm autofilter


33

autofilterresultat_print.xls

Udskriver automatisk alle de unike sæt af data i et autofilter-sorteret område.

No

34

autofiltrer_og_print_hvert_resultat.xls

Laver et autofilter og printer resultaterne et efter et

No

35

automatisk_cellevalg_een_plus_fem.xls

Automatisk cellemarkering - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt ved valg af én celle automatisk også at vælge de 5 celler der ligger til højre for den oprindeligt valgte celle i ark1

No

36

automatisk_dato_sortering_ved_indtastning.xls

Datosortering ifm indtastningen i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk sortere de indtastede datoer i forbindelse med de bliver indtastet

No

37

baggrundsfarve_iht_cellevaerdi.xls

Cellebaggrundsfarve iht cellens værdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give hver celle en baggrundsfarve alt efter om cellens værdi er over eller under 100 i det markerede område i ark1 (gul baggrund hvis celleværdi over 100)

No

38

baggrundsfarve_iht_ugedag.xls

Farvemarkering af datoer iht hvilken ugedag de er - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel farve indtastede datoer iht hvilken ugedag de repræsenterer

No

39

begraens_antal_tegn_pr_celle.xls

Begræns antal karakterer i celle til 20 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel begrænse input't i encelle til 20 karakterer

No

40

beregn_hver_3_min.xls

Genberegn automatisk hver 3. minut - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at gen-beregne hver 3. minut

No

41

beregn_opsparing.xls

Beregn din opsparings slutbeløb iht dine data


42

beregning_af_arbejdstid_plus_minus.xls

Beregning af plus eller minus i arbejdstid


43

beregning_af_laan_fast_ydelse.xls

Låneberegning


44

besked_hvis_cellevaerdi_overskrides.xls

Giv bruger besked hvis en celles værdi overskrider et max. - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give brugeren beskedhvis celleværdien i formlen i celle A1 overskrider værdien 10

No

45

beskyt_ark.xls

Udelad funktioner fra at blive foretaget i ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gør at følgende indtastninger ikke kan foretages i ark1  {F5} flyt til  '+{right} Shift højre  '+{down} Shift ned  {pgup} page op  '+{pgup} Shift page-up  '^a Ctrl a markering Koden kan dog ophæves ved at køre den dertil oprettede vba-kode

No

46

beskyt_og_ubeskyt_ark_med_password.xls

Arkbeskyttelse til og fra med password


47

betinget_farve_af_celle_iht_vaerdi.xls

Farvekontrolmarkering af celle (i ca 3 sekunder) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at celle B1 vil blivemarkeret med gult et øjeblik afhængig af om værdien i celle A1 er ligcelle B1 eller ej

No

48

betinget_format.xls

Eksempel på excel’s egen datavalidering. En dato skrives med rødt eller sort afhængig af den relation til dags dato.

Yes

49

betinget_konvertering_til_html.xls

Konvertering til html iht celleværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel konvertere rækker med "alan" i til en html-fil

No

50

betinget_kopiering_af_kol.xls

Flyt X-markerede rækker til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel flytte rækker i ark1 der markeres med et X (i kol E) til ark2

No

51

bil_benzin_regnskab.xls

Formål: Oversigt over kørselsøkonomi


52

billede_iht_cellevaerdi.xls

Tilføj billede iht celleværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at indføjeet billede (i kol.B) afhængig af celleværdi (i kol.A)

No

53

blinkende_celle.xls

Blinkende celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at en celle blinkerdvs skifter mellem to baggrundsfarver

No

54

bruger_inddata-kontrol_3_eks.xls

Via en knap i arket "Ark1" aktiveres tre eksempler på styring af brugerinput; nemlig antal karakterer der kan tastes i et felt, at et tal der indtastes min. er af en given værdi og endelig at det format der indtastes kan læses af excel som en dato

No

55

bruger_input_kontrol.xls

I dette eksempel anvendes alene excel’s egen form form datavalidering til at kontrollere inputtet.

Yes

56

bruger_input_udskrivningsomraade.xls

Brugeropgivet udskrivningsområde - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel spørge brugeren om hvil-ket område der skal udskrives via en inputboks. Begrænset til og medkol. I men IKKE rækkebegrænset

No

57

bruger_orientering_i_statusbar.xls

Orienter bruger om makroforløbet


58

brugerdef_soeg_og_find_markering.xls

Søg efter det brugeren opgiver og marker det

No

59

brugerindtast_og_slet_data.xls

Brugeren kan indtaste/ændre/slette data i en database "Databasen" der ligger i et excel ark ved at klikke på en knap i "Demo"-arket i filen. Indtastningen sker via en brugerformular hvor der i eksemplet kan indtastes/ændres/slettes i 4 forskellige felter

No

60

brugernavn_i_det_aktive_vindue.xls

Brugerens navn skrives ind i det aktive vindue, øverst oppe til venstre

No

61

byt_vaerdi_mellem_to_celler.xls

Bytter værdierne mellem to celler

No

62

celle_a1_skal_udfyldes_foerst.xls

Ingen indtastning sker FØR celle A1 er udfyldt - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gør at der ikke kan ind-tastes data i arket FØR celle A1 er udfyldt med data

No

63

celle_eller_omraade_udelades_ved_udskrivning.xls

Udelad et område ifm udskrivning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt for bruge-ren at udelade et område i forbindelse med udskrivningen

No

64

celle_fed_hvis_negativ.xls

Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig.

No

65

celle_fed_hvis_negativ_2.xls

Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig.

No

66

celle_fed_hvis_negativ_3.xls

Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig.

No

67

celle_fed_hvis_negativ_4.xls

Tja, overdrivelse skulle fremme forståelsen, men i dette tilfælde er der tale om forskellige måder at nå målet på, så…. vælg den måde der er bedst for dig.

No

68

cellefarve_ved_cursor_bevægelser.xls

Farvemarkering (gul) af den aktive celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at den aktive celle markeres med GUL farve

No

69

cellevaerdi_som_kriterie_i_autofilter.xls

Brug en celles værdi som kriterie i autofilter


70

cellevaerdi_til_tekstboks.xls

Ovf celleindhold til en tekstboks


73

dage_iht_aar_og_mdr_uden_vba.xls

Præcise datoer iht måneden/året - UDEN VBA-KODE

Yes

75

deaktiver_hhv_aktiver_gem_som_i_menuen.xls

Deaktiver hhv Aktiver "Filer" og "Gem som…" i menuen - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel deaktivere menupunktetFiler, Gem som.Menupunktet kan også genaktives via koden

No

76

debitor_statistik.xls

Enkel kundestatistik


77

demo_betinget_formattering.xls

DEMO betinget formattering


78

demo_formler_og_funktioner.xls

Demo'r


79

dobbeltklik_aabner_bibliotek.xls

Åben Windows Stifinder fra Excel - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at Windows Stifinder åbnes hvis der dobbeltklikkes i ark1

No

80

drej_en_figur.xls

Livet er jo ikke lutter "arbejde", så her er lidt i "skæg og ballade"-afd. Her er der indsat nogle figurer – tegnet i excel – i et ark og en makro får figurerne til at rotere når man klikker på dem.

No

81

du_pont_pyramiden.xls

Du Pont skema


82

dynamisk_graf_eksempel.xls

Diagram aut. tilpasset antal af data


83

ej_rediger_celle_vha_dobbeltklik.xls

Forhindre redigering via dobbelklik i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det umuligt for brugeren at editere en celle ved hjælp af dobbeltklik

No

84

eks_funktionen_stoerste.xls

Eksempel, som skrevet, på at finde et givet antal af de største tal i en kol.

Yes

85

eksisterer_biblioteket.xls

Kontrollerer om et givet bibliotek eksisterer

No

86

eksisterer_det_anvendte_bibliotek.xls

Kontrollerer om det i koden anførte bibliotek eksisterer.

No

87

eksport_i_csv_format_med_med_komma_i_stedet.xls

Eksport i csv-format men med komma frem for semikolon - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel eksportere excelarketsom csv-format, men i stedet for semikolon som mellemrumstegn an-vendes komma

No

88

eksporter_graf_som_GIF.xls

En graf i et ark laves om til en GIF-fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave grafen i arket Diagram1 om til en GIF-billede og importere dette i filen i stedet for det oprindelige Diagram1-ark

No

89

en_liste_over_filnavne.xls

Begge filer gør det muligt at finde xls-filer i biblioteker, men hver på sin måde. Den første slår kun op så der kan ses de aktuelle xls-filer i det aktuelle bibliotek, hvorimod den anden går til et bliotek der er angivet i vba-koden "c:/data alan/excel/*.xls" og optæller hvor mange xls-filer der er og derefter lister dem i kol A

No

90

en_liste_over_filnavne_2.xls

Begge filer gør det muligt at finde xls-filer i biblioteker, men hver på sin måde. Den første slår kun op så der kan ses de aktuelle xls-filer i det aktuelle bibliotek, hvorimod den anden går til et bliotek der er angivet i vba-koden "c:/data alan/excel/*.xls" og optæller hvor mange xls-filer der er og derefter lister dem i kol A

No

91

er_cellen_markeret.xls

Kontrollerer om en given celle er markeret

No

92

excel_spiller_wav.xls

Her kan du få excel til at afspille en musikfil, så længe formatet er *.wav.

No

93

excelark_til_txt_fil.xls

Dette eksempel består af et ark med data i 10 kol og 10 rækker. Disse udlæses til en TXT-format til evt. videre forarbejdsning der

No

94

farv_dubletter_og_kopier_dem_til_andet_ark.xls

Marker dobbelte værdier med farve og kopier dem til ark2


95

farv_iht_kundenr.xls

Hvis du har kundenr f.eks. i kol A vil du her få farvemarkeret alle rækker med samme kundenr med samme farve.

No

96

farve_iht_inddata.xls

Farve af indtastning i kol B iht Data i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel give indtastningerne i kolB farve iht data i kol A

No

97

farve_overgange.xls

Tja, hvordan skal man "retfærdigøre" dette, men lad os sige du har et billede i din excel fil i kol A og du gerne vil se hvilke farver dette billede indeholder – ja så kører du blot denne makro der så vil vise dig de anvendte farver i en celle for sig.

No

98

farvemarker_celler.xls

Hvis der er en kol med mange data i kan det være svært at læse dem. Dette eksempel farver hver anden celle grå – du kan selvfølgelig vælge en anden farve hvis du vil det - for at lette læsbarheden.

No

99

fasthold_indtastningstidspunktet.xls

Anfører tidspunktet for indtastningen af data


100

fastlaeg_arknavne_af_hensyn_til_vba_kode.xls

Arkkopiering med direkte navngivning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at kopierede ark er nemmere at henvise til i vba kode

No

101

fejlvaerdier_aendres_til_0.xls

Ændrer celler med fejlmeddelelser til 0


102

fil_hhv_ark_navn_til_celle.xls

Fil- og/eller arknavn i celle - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at ind-sætte arknavnet i en celle via en brugerdefineret funktion eller ind-sætte fil- og arknavn i samme celle

No

103

fil_spaerring_via_dato.xls

Spærring af fil iht dato - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at filen ikke kanåbnes efter en bestemt dato (03.07.2001)

No

104

filnavn_i_dir_til_html_fil.xls

Lav en html-fil med link til filnavne fra et bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en html fil ud af filnavne i et bibliotek. Der etableres samtidigt et link til den enkelte fil, så den kan åbnes ved at klikke på link't.

No

105

filnavn_og_placering_i_sidefod.xls

Filnavn og -placering altid udskrevet i sidefoden - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt altid aut.at få filnavnet og placeringen udskrevet i sidefoden ved udskrifter

No

106

filnavn_som_brugerfunktion.xls

Fil virker ikke


107

filoplysninger_i_et_ark.xls

Filoplysninger i ark


108

filtrerede_data_kopieres_nyt_ark_med_navn.xls

Filtrerede data kopieres til nyt ark der benævnes med kriteriet


109

find_bestemt_ark.xls

Kontrollerer om det i koden anførte ark eksisterer.

No

110

find_bestemt_fil_i_bestemt_bibliotek.xls

Søger efter en bestemt fil et bestemt sted

No

111

find_celle_iht_koltitel.xls

Søg efter kol.titel nævnt i kode og placer cursor der


112

find_en_bestemt_cellevaerdi.xls

Gennemgår filen og finder en bestemt celleværdi

No

113

find_hoejeste_dato.xls

Sorterer og finder den højeste dato i en kol

No

114

find_kol_navne.xls

Meddeler brugeren hvilken kol der er aktiv

No

115

find_link.xls

Det kan jo være svært at styre sig selv nogle gange når man er godt i gang med et "lille" regneark. Så af og til er det nødvendigt lige at undersøge hvilke andre filer/ark der refereres til i den aktuelle fil. Dette eksempel viser dette og giver dig mulighed for at slette kæden eller lade være.

No

116

find_makroens_tidsforbrug.xls

Finder tiden makroen er om et gennemløb

No

117

find_markerede_kol.xls

Angiv de markerede kol


118

find_og_omdoeb_omraader.xls

Finder og omdøber områder i ark

No

119

find_og_slet_dubletter_i_kol_a.xls

Finder gentagne data i kol A og sletter over 4 kol.


120

find_rabatprocent.xls

Find rabat-procent


121

find_raekke_hhv_kol_paa_den_aktuelle_celle.xls

Finder adressen på den celle der er aktiv

No

122

find_rangorden_af_tal.xls

Find rangorden af eet tal kontra en talrække - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel finde rangordensnr. af et tal i celle B1 i forhold til en kol tal i kolA

No

123

find_referende_adresse.xls

Søg efter numrene i ark1 og angiv ref.adr. på celle i ark2

No

124

find_udskriftsomraade.xls

Eksempel hvor man via vba-kode automatisk finder det sammenhængende område der skal udskrives.

No

125

fjern_formler_med_fejlmeddelelser.xls

Fjern formler med fejlværdier

No

126

fjern_gengangere_i_raekker_nedenunder.xls

Sletter gentagne data i celler nedenunder

No

127

fjern_tomme_raekker_hhv_kol.xls

Fjern tomme rækker og kol


128

flere_linier_tekst_i_een_celle.xls

Indsæt tekst der består af flere linier i een celle

No

129

flextids_opgoerelse.xls

Beregning af løbende flextid's over-/underskud


130

flyt_data_mellem_ark_og_tom_linie.xls

Kopier data fra ark1 til ark2 og indsætter en blanklinie


131

flyt_fil_mellem_biblioteker.xls

Brugeren kan flytte en fil mellem forskellige biblioteker nævnt i koden

No

132

flyt_fortegnsplacering_til_excel.xls

Nogle gange når tal eksporteres fra regnskabssystemer står negative tal således, 1.000,00- Excel kan ikke summere disse, så dette program flytter minusset til -1.000,00.

No

133

forbind_cellerne_a1_og_a2.xls

Kombinerer værdier i cellerne

No

134

forbind_og_slet_data.xls

Finder og sletter data

No

135

fordel_data_ud_i_ark_iht_dato.xls

Ovf af data fra Ark1 til relevant ark iht data - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udsplitte data fra ark1til det relevante ark i filen

No

136

forfatternavn_i_fil_via_brugerdef_funktion.xls

Indsætte forfatternavn i filen via brugerdef. Funktion - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte forfatterensnavn i en celle i filen via en brugerdefineret funktion

No

137

forhindre_indtastning_i_givet_omraade.xls

Spærring for indtastning i et givet område i et ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel umuliggøre indtastningi området A1:K10 i ark1

No

138

formater_til_tekst.xls

Ændrer formatet på tal til tekst

No

139

formel_vises_i_nabocelle.xls

Via en brugerfunktion er det muligt at få vist en formel i f.eks. celle A10 i celle B10 ved at angive funktionen i denne sidste celle (B10).

No

140

fpostprn_300901_med_opdelingsmakro.xls

Opdeling af balancekonti f.eks


141

fra_ark_til_ark_via_makro.xls

Bladre fra ark til ark i en fil via makro

No

142

fra_formel_til_vaerdi.xls

Konverter fra formel til værdi


143

fremhaev_raekke_hvori_cursor_er.xls

Markering af den række hvori cursoren befinder sig - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere hele den rækkehvori cursoren befinder sig

No

144

gang_iht_cellevaerdi.xls

Multiplicer celleværdier med faktor nævnt i kode


145

gem_aktuelt_ark_under_dags_dato.xls

Gemmer det aktuelle ark fra filen under dd

No

146

gem_ark_i_ny_brugerbestemt_bibliotek_mv.xls

Gemmer det enkelte ark som en fil der hvor bruger vil have det

No

147

gem_fil_i_to_biblioteker_iht_kode_og_bruger.xls

Gemmer filen i det oprindelige bibliotek og et andet iht bruger - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen i detaktuelle bibliotek og tillade brugeren at udvælge et andet hvor filenogså gemmes

No

148

gem_fil_iht_celleindhold.xls

Gemmer filen under navnet i celle A1 i ark1 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen under detnavn der står i celle A1 i ark1

No

149

gem_fil_med_foreslaaet_navn.xls

I det første eksempel gemmes filen uden advisering til brugeren. I eksempel 2 gemmes filen under et foreslået navn med bl.a. datoen indarbejdet.

No

150

gem_fil_med_sikkerhedskopi_i_specielt_directory.xls

Gem filen og lav en backupkopi i specielt bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme filen der hvor du vil have det og samtidig gemme en sikkerhedskopi i et specielt biblio-tek der er nævnt i koden. Her c:\alan\backupkopi\

No

151

gem_med_vaerdier.xls

Gemmer den aktuelle fil under andet navn og med værdier - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme den aktuelle fil under et andet navn og alle formler mv konverteres til værdier

No

152

gem_sikkerhedskopi_version_af_fil.xls

Gemme en sikkerhedskopi af den aktuelle fil eller alle åbne - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gemme en kopi af entenden aktuelle fil eller alle åbne filer i det bibliotek der er nævnt i koden

No

153

gem_uden_alerts.xls

I det første eksempel gemmes filen uden advisering til brugeren. I eksempel 2 gemmes filen under et foreslået navn med bl.a. datoen indarbejdet.

No

154

generer_vilkaarlige_tal_uden_gentagelser.xls

Generer vilkårlige numre uden gentagelser

No

155

gennemgaa_hvert_ark_i_fil.xls

Laver alle kombinationer ud fra en liste i en ko

No

156

gaa_til_forrige_ark_via_makro.xls

Går til forrige blad iht koden


157

hak_i_celle.xls

Sæt et hak (checkmærke) i celle iht "afkrydsningsfelt" - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave et checkhak i celle

No

158

holdopstilling.xls

Laver alle kombinationer ud fra en liste i en kol

No

160

husk_tidligere_aktive_celle.xls

Husker den celle du flytter fra

No

161

hveranden_raekke_med_fed.xls

Hver anden række markeres med fed for at lette læsbarheden

No

162

hvis_fed_laegges_tallene_sammen.xls

Lægger alle tal sammen der er formateret med FED skrift - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der lægger alle tal der er formateret med FED - i eet givet om-råde - sammen

No

163

ikke_sammenhaengende_omraade_vaelges_via_vba.xls

Udvælg ikke sammenhængende områder via makro


164

ikonlinie.xls

Da jeg med - desværre - jævne mellemrum må re-etablere min pc har jeg fundet det smartest at lave dette lille program der får "mine" tilføjelser til ikonlinien nemt og hurtigt på plads hver gang.

No

165

import_fra_txt-fil_til_bestemte_celler.xls

Import fra *.txt-fil til bestemte celler


166

importer_en_txt_fil.xls

2 eksempler på import af en tekstfil. I det første eksempel sker dette uden at brugeren kan bestemme noget, i det andet har brugeren kontrol over situationen.

No

167

importer_en_txt_fil_2.xls

2 eksempler på import af en tekstfil. I det første eksempel sker dette uden at brugeren kan bestemme noget, i det andet har brugeren kontrol over situationen.

No

168

importeret_streng_til_tal_format.xls

Ændre importerede tekster til tal


169

inddata-kontrol.xls

Kontrol af brugerens inddata


170

indeks_10_&_12_&_31_og_ryg_sedler.xls

Udskrift af skilleark, rygfaner mv til A4-ringbind - Ingen vba-kode

Yes

171

indlaes_autokorrekturlisten.xls

Indlæser autokorrekturlisten til et ark

No

172

indlaes_filer_fra_harddisk.xls

Indlæser alle filer i et givet bibliotek til et ark

No

173

indsaet_autofilter_i_flere_ark.xls

Indsætter autofilter i flere ark på een gang

No

174

indsaet_formel_der_ganger_kol_A_og_B_i_kol_C.xls

Indsæt formel i kol C der ganger kol A med kol B - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte en formel i kolC der ganger værdien i kol A med værdien i kol B

No

175

indsaet_raekke_under_aktiv_celle.xls

Indsætter en ny række UNDER den aktive celle


176

indsaet_subtotaler_ved_dobbeltklik.xls

Indsæt subtotal i den celle der dobbeltklikkes - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indsætte en subtotal i den celle der dobbeltklikkes. Dobbeltklik igen og subtotalen fjernes

No

177

indskriv_data_i_valgte_raekker_via_inputbox.xls

Indsætter data i bestemte rækker

No

178

indskriv_i_alle_ark_paa_een_gang.xls

Indskriv en given tekst i alle ark på een gang

No

179

indtast_loebende_og_gem_tidligere_data.xls

Indtast løbende data til celle A1 men husk tidligere data - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel holde styr på hvilke datader tidligere har stået i celle A1

No

180

indtast_password.xls

Kontrol af password


181

ingen_tomme_raekker.xls

Undgå tomme rækker i liste


182

input_omraade_til_udskrivning.xls

Brugerdefineret printområde via inputbokse


183

input_tal_ganges_automatisk_med_given_faktor.xls

Indtastet tal ganges automatisk med 5 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk gange det indtastede tal med 5 før det indsættes i cellen

No

184

integer_talvaerdi_kontrol.xls

Kontrol om et tal er en "Integer"-værdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel via en brugerdefineretfunktion kontrollere om et tal er en "Integer"-værdi

No

186

j_for_JA_n_for_NEJ.xls

Ved tastning af hhv j skrive JA og n skrives NEJ i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at der ved indtast-ning af "j" hhv "n" skrives JA hhv NEJ i cellen. Effekten er begrænset til kol A

No

187

kald_vba-kode_og_slet_den.xls

Kald en vba-kode og slet den


188

kasserapport_demo.xls

Demo ark/fil


189

kilde_aj1.xls

Kopierer et område fra den aktive fil til en ny fil med en blank linie


190

kildemappe_1.xls

Se fil 223

No

191

kildemappe_2.xls

Se fil 223

No

192

kilometer_penge_udb.xls

Hjælp for dig hvis du løbende udbetaler kilometerpenge til de samme personer for mere eller mindre de samme afstande

Yes

193

klar_til_brugerens_sortering.xls

Gør brugeren klar over der skal sorteres

No

194

koerte_KM.xls

Beregning af kørte km på tid mv. - Ingen vba-kode

No

195

kol_til_tekstfil.xls

Udlæs kol indhold til tekstfil


196

kombiner_2_ark_til_et_tredie_uden_gentagelser.xls

Kombinerer ark1 og ark2 data til ark3 uden gentagelser


197

kontrol_af_ark_i_filen.xls

Kontrollerer om de i listen i et ark angivne ark er i filen

No

198

kontrol_af_arktype.xls

Kontroller om det er et alm ark eller et diagramark

No

199

kontrol_af_cpr_nr.xls

Kontrol af cpr.nr - kontrolciffer


200

konverter_et_omaades_tal_til_tilfaeldige_tal.xls

Generering af tilfælde tal i et område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gange de tal der står i det markerede område med et tilfældigt tal mellem 1 og 2 og anføreresultatet i celle i stedet for det tal der oprindeligt stod der

No

201

konverter_til_romertal.xls

Lignende effekt som ved konvertering til checktal, men her blot fra almindelige tal til romertal som "XXVI".

No

202

konverter_til_URL's.xls

Konverter til URL's


204

kopier_ark_X_antal_gange.xls

Kopierer det aktuelle ark x-antal gange

No

205

kopier_direkte_udvalgte_omraader_til_ark2.xls

Overfør udvalgte cellers værdier


206

kopier_fil_fra_et_dir_til_et_andet.xls

Kopierer mellem biblioteker og kontrollerer om filen er der allerede

No

207

kopier_filtrerede_data.xls

Kopierer filtrerede data enten til et nyt ark eller til en ny fil.

No

208

kopier_formel_i_kol_B_iht_antal_raekker_i_kol A.xls

Kopierer en formel i kol B iht til antallet af rækker i kol A


209

kopier_fra_ark1_til_ark2_uden_dubletter.xls

Kopier data fra ark1 kol A til ark2 uden at medtage dubletter - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel kopiere data fra ark1,kol A til ark2 uden at medtage dubletter fra ark1

No

210

kopier_givet_omraade_til_ny_fil.xls

Kopier valgt område til ny fil

No

211

kopier_kol_ved_dobbeltklik_til_andet_ark.xls

Ved dobbeltklik overføres data fra ark1 til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt ved at dobbeltklikke en celle i ark1, kolA at få overført dataene i den række til ark2

No

212

kopier_mellem_ark.xls

Kopierer bestemte data til en ny fil som sidste ark

No

213

kopier_mellem_ark_bestemt_antal_data.xls

Kopier bestemt antal data mellem ark

No

214

kopier_og_slet_specielle_ord.xls

Sletter/kopiere data med bogstavet "a" i


215

kopier_synlige_celler_kun.xls

Kopierer kun de synlige celler til et andet ark

No

216

kopier_til_nyt_ark_og_list_med_reference_til_celler.xls

List dubletter med reference til hvor de er i arket - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en liste over dublet-ter i et nyt ark med reference til de celler dubletterne står i

No

217

kopier_vaerdi_af_a1_ud_i_celler.xls

Kopierer A1 værdi ud i flere celler

No

218

kopiere_dobbeltforekomster_til_nyt_ark.xls

Kopierer gentagne data til et nyt ark

No

219

kopiere_fra_omraade_til_omraade_iht_koden.xls

Kopierer eet område til et andet område nævnt direkte i koden


220

kopiering_af_hveranden_raekke_iht_brugerstartdef.xls

Kopiering af hveranden række, med startrække valgt af brugeren


221

kopiering_ala_transponering_af_data.xls

Transponer data fra ark1 til ark2 med en tom linie imellem - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel kopiere data fra ark1 derstår i området A1:D7 til ark2 hvor de anføres i én kol (kol. A) med entom linie mellem hvert datasæt

No

222

kopiering_iht_tal_og_tekst.xls

Kopierer iht 2 kriterier, tal og tekst


223

kopiering_incl_raekke_kol_formater.xls

Kopierer data incl format på række og kol

No

224

kriterie_kopiering_mellem_2_ark.xls

Kopierer fra et ark til et andet iht kriterier

No

225

kun_arknavnet_til_celle_i_arket.xls

Arknavnet skal fremgå af en celle i arket - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der gør det muligt at KUN få arknavnet til at stå i en celle

No

227

lav_aut_emailadr_UDEN_VBA_KODE.xls

Autogenerering af e-mailadresser - UDEN VBA KODE

Yes

228

lav_en_farvepalette_og_vaelg_fra_denne.xls

Kald farvepaletten - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en farvepalette og muliggøre valg fra denne

No

229

lav_hyperlinks_til_filer_i_bibliotek.xls

Lav hyperlinks til filer


230

lav_hyperlinks_til_filer_i_et_dir.xls

Lav htm side med links til filer


231

lav_vilkaarlige_saetninger.xls

Laver små vilkårlige sætninger

No

232

list_all_kombinationer_af_karakterer.xls

List alle mulige kombinationer af karakterer


233

list_excel_filer_i_dir.xls

Oversigt over *.xls-filer i det aktuelle bibliotek - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel indlæse en liste med filnavne på excel-filerne i det aktuelle bibliotek

No

234

list_farver_og_indeksnr_derpaa.xls

Oversigt over excel's farver og kodenr

No

235

list_filnavn_og_alle_ark_i_filen.xls

Formål: List Filnavn og alle arkene i filen i arket "Indhold"


236

list_skrifttyper_i_excel.xls

Lav en liste over skrifttyper tilgængelige i Excel - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en liste over de skrifttyper der er tilgængelige i Excel. Listen laves i ark1, kol A

No

237

list_underbiblioteker.xls

Indtast et bibliotek og få list'd underbiblioteker


238

liste_over_installerede_fonte.xls

Smart lille værktøj til excel, der giver en oversigt over alle de på pc’n installerede skrifttyper i et ark.

No

239

listeeks_mellem_to_filer_HER_FIL_1.xls

Viser listeboks anvendt mellem 2 filer, hvor fil 1 har stamoplysningerne og fil to listeboksen.

Yes

240

listeeks_mellem_to_filer_HER_FIL_2.xls

Viser listeboks anvendt mellem 2 filer, hvor fil 1 har stamoplysningerne og fil to listeboksen.

Yes

241

loebende_sortering_ved_indtastning.xls

Auto sortering ved input - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk sortere data i ark1 ved hver indtastning. Der sorteres iht kol A.

No

242

log_dato_og_tid_for_lukning_af_filen_i_ark.xls

Log tid for lukning af fil


243

lottotal.xls

Prøv lykken, denne fil genererer automatisk lottotal - ingen gevinstgaranti selvfølgelig.

No

244

luk_alle_filer_og_evt_excel.xls

Lukker alle filer og evt Excel

No

245

luk_fil_efter_10_sekunder.xls

Gem fil efter 10 sekunder


246

luk_fil_med_og_uden_gem_foerst.xls

Luk fil med eller uden GEM

No

247

luk_og_slet_fil.xls

Lukker filen og sletter den derefter fra harddisken

No

248

luk_sluk_computeren.xls

Makro der når den køres lukker computeren - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lukke computeren

No

249

luk_windows_ned.xls

Luk Windows fra Excel via makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lukke Windows ned

No

250

lyd_alarm.xls

Tja, vi har vel alle været udsat for "mærkelige brugere" – om ikke andet os selv i starten – men her kan du give en verbal hjælp eller …….. til brugeren der gør noget i dit ark.

No

251

lynkopiering_af_fil.xls

Lynkopiering af fil


252

makroimport_af_txt fil_med_semikolon.xls

Makrotekstimport af csv fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sikre at makroen impor-terer tekstfilen selvom der er anvendt semikolon som skille tegn

No

253

makrostart_afhaenger_af_formelvaerdi.xls

Start makro i forhold til en formelværdi - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøredet muligt at starte en makro afhængig af en formelværdi. Hvis B1 er større end 10 startes makroen

No

254

makrostart_ved_hjaelp_af_tal-ENTER_tasten.xls

Start makro ved hjælp af ENTER tasten ved tal-tastaturet


255

maksimalvaerdi._kolB_vises_loebende_i_kol_A.xls

Vis den strøste værdi i kol B løbende i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel vise den højeste værdi fra kol B løbende i kol A under indtastning

No

256

manipuler_fildato.xls

Ændrer fildatoen iht brugerens valg

No

257

marker_celle_med_stoerste_vaerdi.xls

Markerer cellen med den største værdi, se fil nr 131

No

258

marker_celler_med_roed_skriftfarve.xls

Markering af celler med rød skriftfarve - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere alle celler der har RØD skriftfarve

No

259

marker_celler_til_hoejre.xls

Markerer celler til højre for den aktive celle

No

260

marker_loer-_og_soendage.xls

Marker lør- og søndage i liste


261

marker_maksimal_vaerdi_i_raekke.xls

Markerer cellen med den maksimale, se 129

No

262

marker_paa_print_hvis_cellenote_og_export_til_ark2.xls

Kontrol om der er cellenoter og evt export af disse til ark2 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel markere på udskriften om der er cellenoter i nogle af de celler der er i det valgte område. Køres den anden makro exporteres cellenoterne - med referenceadr. - til ark2

No

263

marker_raekker_iht_bruger.xls

Markerer et givet antal rækker iht brugerens indtastning

No

264

meddel_bruger_om_aktive_ark.xls

Fortæller brugeren hvilke ark der er aktive

No

266

maal_aj1.xls

Kopierer et område fra den aktive fil til en ny fil med en blank linie


267

maalfil.xls

Kopierer bestemte data til en ny fil som sidste ark

No

268

maanedsark_med_inputbegraensning.xls

Indsætter 12 månedsark og begrænser indtastning i disse


269

nem_dato_indtastning.xls

Nem datoindtastning - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det nemt at indtaste datoer. Prøv at taste 1-4 i ark1 i kolA og se hvad der sker

No

270

nem_datoindtastning_3.xls

Nem datoindtastning 3 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at brugeren kun behøver at taste de første 2 tal i datoen, hvorefter måneds- og års-tallet tilføjes automatisk

No

271

nem_tidsindtastning_2.xls

Konvertering af tal-data til tidsformatet m:ss,00 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel ændre et indtastet talformat til ovennævnte tidsformat

No

272

noegletals_formler.xls

Oversigt over økonomiske nøgletal


273

nogen_aftaler_i_dag.xls

Liste over eventuelle aftaler


274

nummerering_i_sidefod_side_x_af_x_sider.xls

Sidepaginering


275

omraadenavne_til_kommentarfelt.xls

Flytter områdenavnene til kommentarfelt

No

276

opdel_hyperlink.xls

Konvertering af hyperlink's


277

opdel_iht_plustegn.xls

Find data i relation til "+"


278

opdel_tekst_i_karakterer.xls

Opdeler en given tekst i hver sin karakter/bogstav i hver sin nye celle

No

279

opdeling_pr_5_karakterer.xls

Opdeling af indtastede data


280

opslag_fra_ark1_til_ark2.xls

Autoudfyld


281

ovf_hhv_kopier_kun_talformat.xls

Kopierer KUN tal ud af celler UDEN deres farveformat f.eks


282

ovf_kun_ved_numeriske_vaerdi_i_kol_A.xls

Kopierer hvis kol A har en numerisk værdi


283

ovf_til_tom_celle_i_andet_ark.xls

Aut ovf af indtastede data til andet ark


284

personale_kartotek.xls

Lille løndatabase


285

pivot_konsolidering.xls

Jeg har fået det indtryk af at hvis man ikke laver noget i pivot-tabeller i excel – ja, så er man rimeligt "YT", så jeg har prøvet og vil formentligt fortsætte med flere eksempler senere.Dette er et eksempel på 3 forskellige produkter hvorpå nogle regnskabstal bliver konsolideret med mulighed for at se hvert enkelt produkt tal stadigvæk.


286

pivot_til_Graf.xls

Blot et hvor resultatet af en pivot-tabel anvendes til at fremstille en graf med.

Yes

288

proces_indikator.xls

Mange gange må man som bruger tro på at der sker noget når en makro er startet.Her er nogle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår noget "i maskinen". Der er vist nogle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n.


289

projektforloeb.xls

Hvis du har nogle opgaver eller projekter med titler, startdato, varighed og slutdato opstilles i dette eksempel en "graf" der viser de forskellige dele på en grafisk måde.

Yes

290

raekkehoejde_i_cm.xls

Gør det muligt at angive rækkehøjde i cm


291

referere_direkte_til_et_omraade.xls

3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation.

No

292

referere_til_et_omraade_vha_Cells.xls

3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation.

No

293

referere_til_et_omraade_vha_Offset.xls

3 forskellige måder at referere til et område på, så du må igen vælge hvad der passer dig bedst alt afhængig af din situation.

No

294

reset_menuer.xls

Reset af menu'r efter for mange ændringer - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel resette menu'erne tildefaultværdierne

No

295

roed_eller_groen_cellefarve_ved_aendring_af_cellevaerdi.xls

Ændre cellefarve ved ændring af værdi


296

sammenfoej_data_med_vba_kode.xls

Samler data i kol A og B og sletter de opr data

No

297

sammenkopiering_af_5_ark.xls

Kopier flere ark ind i et andet


298

sammenlign_data_i_kol_A.xls

Sammenlign data i kol A, de første 20 rækker


299

sammenlign_kol_a_og_b_dob_til_c.xls

Sammenligner kol A og B, dobbelte data ovf til kol C

#I/T

300

sammenligning_2_omraader_i_ark.xls

Sammenligning af 2 områder i samme ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel lave en brugerdefineretfunktion der kontrollere om 2 områder er ens. Hvis de er ens = SANDeller hvis de er uens FALSK

No

301

sammenligning_kol_data.xls

Sammenlign ark og fjern dobbelte data


302

send_ark_hver_10_min_med_outlook.xls

E-mail ark1 hver 10. minut til en modtager via Outlook - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at maile ark1 til en bestemt modtager, her alanj@post2.tele.dk

No

303

send_mail_paa_del_af_ark.xls

Send del af ark pr e-mail - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sende en del af et ark som e-mail

No

304

sidste_cellevaerdi_i_kol.xls

To brugerfunktioner der returnerer værdien af den sidste celle i hhv en række og i en kol. Er glimrende til kontrol i forskellige tilfælde hvor man "kender" resultatet, men gerne vil kontrollere.

No

305

sidste_cellevaerdi_i_raekke.xls

To brugerfunktioner der returnerer værdien af den sidste celle i hhv en række og i en kol. Er glimrende til kontrol i forskellige tilfælde hvor man "kender" resultatet, men gerne vil kontrollere.

No

306

skjul_kol_uden_data_i.xls

Fjern kolonner uden data i (tomme kolonner) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel fjerne tomme kolonner så kun de kol med data i kan ses

No

307

skjul_roedt_markerede_celler.xls

Skjuler cellerne markeret med rødt i en kol

No

308

slet_alle_tal_og_formler_i_arket.xls

Slet alle tal og formler men ikke tekst - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel slette alle tal og formler men ikke teksten i arket. Marker det område du vil slette før du starter makroen

No

309

slet_ark_i_filen_iht_liste_i_ark1.xls

Sletning af givne ark i en fil - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel slette arkene med de navne der er nævnt i ark1 kol A. Husk dog at markere området med navnene på de ark der skal fjernes inden du starter makroen

No

310

slet_celle_med_bestemt_vaerdi.xls

Sletter alle celler med en bestemt værdi

No

311

slet_dubletter.xls

Meget anvendt lille program der sletter rækker hvori der står samme tal f.eks hvis der i kol A står en række tal med tallet 10 gentaget flere gange kan man ved at sortere kol først og derefter køre makroen få slettet alle undtagen een gang tallet 10

No

312

slet_gentagelser_af_vaerdier.xls

Sletter alle celler med den samme værdi

No

313

slet_tomme_raekker.xls

Dette lille eksempel sletter alle tomme rækker i et regneark. Skønt at bruge hvis man har fået indsat nogle rækker ved en fejl midt inde i et stort eller lille område og fortryder det senere.

No

314

soeg_efter_vaerdi_og_anfoer_fundet_med_ref_i_nyt_ark.xls

Søg efter en given celleværdi og anfør den i ark2 med reference


315

soeg_og_kopier_iht_datoer.xls

Brugeropgivet dato-interval til kopiering - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel anmode brugeren om et datointerval og derefter kopiere disse rækker fra ark1 til ark2

No

316

sorter_efter_hypighed_af_data.xls

Sorterer en kol iht antal af gange den givne værdi optræder

No

317

sorter_raekker_iht_celles_vaerdi.xls

Sortering iht. en celles indhold - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel sortere data i den kolonne hvis titel står i celle J2, samt anføre kriteriet i statusbaren til brugerens orientering

No

318

sorter_til_andet_ark.xls

Sorter data til andet ark


319

spoerg_bruger_om_arkbeskyttelse_med_password.xls

Bruger kan beskytte ark iht makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel spørge brugeren om denne ønsker at beskytte arket med eller uden password

No

320

start_altid_i_foerste_ark.xls

Start altid mappen med det første ark som aktuelt ark - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at det første ark i filen altid er det ark der er klar til indtastning ved åbning af filen

No

321

store_hhv_smaa_bogstaver.xls

Ændre bogstavstørrelse mellem store hhv små - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel ændre fra små bogstaver til store og omvendt

No

322

sum_iht_tallets_farve.xls

Meget enkelt, alle røde og sorte og blå tal summeres hver for sig.

No

323

summer_alle_vaerdier_med_kursiv.xls

Summer alle tal i kursiv


324

summer_iht_brugeroenske_iht_inputboks.xls

Summerer rækker angivet af brugeren

No

325

tael_hvis_eksempel.xls

Eksempel, som skrevet, på at summere en række tal iht nogle kriterier.

Yes

326

tael_aar_mdr_dg.xls

Her etableres en brugerfunktion – og matrixformel bruges også – der automatisk opdeler en forskel mellem to datoer i antal år, mdr og dage

No

327

tal_iht_forbogstaver.xls

Givet forbogstav = givet tal


328

tal_til_dato_konvertering.xls

Her spares brugeren for at taste "  -  -  " bindestregerne i datoer.

No

329

tekstrotation.xls

Bytter om på tekstrækkefølgen

No

330

test.xls

Lynkopiering af fil


331

test_om_fil_eksisterer_aktuelt_bibli.xls

Kontrollerer om filen eksisterer i det nuværende bibliotek

No

332

tilfaeldig_fordeling_af_0_og_1.xls

Tilfældighedsfordeling af tal

No

333

tilfoej_mellemrum_mellem_hver_3_karakter.xls

Opdel tekst


334

tilfoej_til_autokorrekturliste.xls

Gør det muligt at tilføje poster til autokorrekturlisten i Excel


335

tilfoej_til_nuvaerende_cellevaerdi.xls

Tilføj karakterer til nuværende celleværdi


336

total_for_vaerdier_af_aarets_mandage_mv.xls

Sammentæl værdier fra alle årets f.eks. Mandage


337

udlaes_til_txt_fil_med_brugernavn.xls

Udlæs data til tekstfil med brugernavnet inkluderet - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udlæse data i kol Atil en TXT-fil inkluderet brugerens navn

No

338

udskriv_arket_for_den_aktuelle_maaned.xls

Udskriver automatisk arket for den aktuelle måned - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel altid udskrive arket forden aktuelle måned

No

339

udskriv_bestemte_ark.xls

Angivelse af ark der skal printes, FRA og TIL


340

udskriv_ikke_tomme_raekker.xls

Markering af hver anden række - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre hver anden række i kolonne A grå.

No

341

udskriv_kun_specielle_raekker.xls

Udskriv kun rækker med et 5-tal i kol A - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre at kun rækker hvor der er et 5-tal i kol A vil blive udskrevet

No

342

udskriv_modularket.xls

Udskriver modularket - vba-makro teksten - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel gøre det muligt at få udskrevet modularket pænt og ordentligt

No

343

udskriv_navngivet_omraade_via_vba_kode.xls

Udskrivning via vba af navngivet område - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udskrive det navngivne område fra ark1 via vba-kode

No

344

udskriv_omraade_iht_celle_A1.xls

Udskriv område iht værdi af celle A1 - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel udskrive det område der er angivet i celle A1

No

345

udskriv_omraade_iht_celleindhold.xls

Udskrivning iht til område nævnt i celle


346

udskrivningsomraade_til_foerste_nulvaerdi_i_kol_a.xls

Aut. Udskrivningsområde - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel automatisk udskrive et område der ligger før første nul-værdi i kol A

No

347

udsorter_hoejeste_vaerdi_af_et_omraade.xls

Udsorterer den højeste værdi i et område til kol A

No

348

udtraek_tal_hhv_bogstaver_fra_streng.xls

Udtræk tal hhv bogstaver af en streng med karakterer, brugerdef. Funktion


349

udvikling_vist_paa_3_maader.xls

Mange gange må man som bruger tro på at der sker noget når en makro er startet.Her er nogle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår noget "i maskinen". Der er vist nogle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n.


350

udviklingsindikator_2.xls

Mange gange må man som bruger tro på at der sker noget når en makro er startet.Her er nogle eksempler på hvordan brugeren mere eller mindre fornøjeligt kan holdes underrettet om at der rent faktisk foregår noget "i maskinen". Der er vist nogle eksempler på dette ved hjælp af "skydere" der bevæger sig, med eller uden tekst i eller orientering via statusbar’n.


351

valuta.xls

Se fil 229

Yes

352

valutakurser_2001.xls

Oversigt over valutakurser fra Nationalbanken - Kurserne hentes via link't i Ark1 og filen gemmes i et bibliotek på din harddisk. Biblioteket skal være det samme som det hvor denne fil er i. Ret derefter kæderne i denne fil til den fil du har hentet i Nationalbanken via ovennævnte link og du kan nu indtaste en dato i denne fil og automatisk hente kurserne fra den anden.

Yes

353

variabel_graf_kol.xls

Hvor tit har du ikke været ude for i en situation at skulle tilføje en kol til en graf. Dette kan være rimeligt besværligt, men dette eksempel gør det meget nemmere.

No

354

vend_minus_fortegn.xls

Flyt minus i importerede data (bag til for) - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel flytte alle minustegn der i arket står bag ved tallene til foran så der kan beregnes på dem i Excel. Er rettet i ark1, prøv at ret ark2

No

355

aaben_fil_ved_reference_til_lukket_fil.xls

Åben lukket mappe via makro - Den tilhørende VBA-kode vil i dette eksempel åbne en lukket mappe via en makro

No

#I/T

dato_og_loebende_tid_i_regneark.xls

Viser den aktuelle dato og løbende tid i regnearket

No

#I/T

kun_grålige_farver_til_rådighed_i_farvepaletten.xls

Kun grå farvetoner til rådighed i farvepaletten


#I/T

creditcard_nr_kontrol

Kontrolberegner et opgivet kreditkort nr.